Dňa 9.4.2015 zverejnenie dodatkov zmlúv časť 1 a časť 2

Dodatok_1_cast_1.pdf

Dodatok_1_cast_2.pdf

Dňa 8.4.2015 zverejnenie zmlúv časť 1 a časť 2

Zmluva_o_dielo_cast_1.pdf

Zmluva_o_dielo_cast_2.pdf

 

 

Automotive Group SK, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 04/2015 do 10/2015 realizovala projekt s názvom Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením moderných technológií pre priemyselné strihanie a šitie. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 268 758,- €,  výška nenávratného finančného príspevku je 161 254,80 €.  

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti Automotive Group SK, s.r.o. v Seredi. Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti nákupom nových technologických zariadení a zabezpečenie rastu ekonomických ukazovateľov výroby (miera návratnosti investície, obrat, hrubý zisk). Špecifickým cieľom resp. výsledkom projektu bude zaobstaranie vyspelej technológie pre výrobný proces a tým zefektívnenie výroby, zníženie nákladov na výrobu a zvýšenie konkurencieschopnosti výroby.  Projekt pozostáva z 9 hlavných aktivít. Realizáciou tohto projektu predpokladáme zvýšenie kapacity výrobného procesu a kvalitu finálneho výrobku pri zachovaní, prípadne znížení ceny. Získame moderné a ekologické technológie na kľúčových pracoviskách výrobného procesu. Významným spôsobom vzrastie konkurencieschopnosť našich produktov, budeme schopní vyrábať technologicky náročné diely, znížime podiel nepodarkov a odpadu vo výrobe, zvýšime kapacitu výrobného procesu pri výrazne nižších nárokoch na energie.

 

 

Sídlo prijímateľa: Niklova 56, 926 01 Sereď, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk

(kópia 1)

Ausbildung

Unsere Firma arbeitet gemeinsam mit der Europäischen Union am Projekt der Unterstützung von Mitarbeiterausbildung. Dieses Projekt fördert nicht nur den Bildungsgrad der Mitarbeiter sondern auch die Beibehaltung der Mitarbeiter in unserer Firma und zuletzt auch das Beschäftigungsniveau in der Region.

 

 

 

 „Raum für Ihre Gelegenheiten “

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk
„ Dieser Projekt wird dank der Unterstutzung vom Europäischen Sozialfonds im Rahmen des Operationsprogramms Beschäftigung und Sozialinklusion realisiert.“

Öffentliche Vergabe / Beschaffung
(Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Automotive_Group_SK.doc

 8.9.2010 Pressmitteilung 
Gesellschaft Automotive Group SK bildet ihre Mitarbeiter mit der Unterstützung des Europäischen Sozialfonds  aus.

Tlacova_sprava.doc

Vorgesehene Projektergebnisse

Ziel der Automotive Group SK, s.r.o ist die Erhöhung der Qualität und Niveaus der den Kunden geleisteten Dienstleistungen auf Basis der Mitarbeiterschlungen im Bereich der:

- Entwicklung von Sozialkompetenzen

- Sprachvorbereitung

- IKT-Ausnutzung (Information- und Kommunika-tionstechnologie)

- gesetzlichen Berufsaubildung

- Erlangung der Fertigkeiten zur leichteren Erfüllung von Bedingungen des ISO-Systems 16 949.

  Formular der guten Praxisbeispiele 23.2.2012 :

Formular_prikladov_dobrej_praxe_ESF.pdf