Dňa 9.4.2015 zverejnenie dodatkov zmlúv časť 1 a časť 2

Dodatok_1_cast_1.pdf

Dodatok_1_cast_2.pdf

Dňa 8.4.2015 zverejnenie zmlúv časť 1 a časť 2

Zmluva_o_dielo_cast_1.pdf

Zmluva_o_dielo_cast_2.pdf

 

 

Automotive Group SK, s.r.o. informuje verejnosť, že v období od 04/2015 do 10/2015 realizovala projekt s názvom Rozšírenie výrobných kapacít a zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zavedením moderných technológií pre priemyselné strihanie a šitie. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 268 758,- €,  výška nenávratného finančného príspevku je 161 254,80 €.  

Miestom realizácie projektu je sídlo spoločnosti Automotive Group SK, s.r.o. v Seredi. Cieľom projektu je modernizácia a rozšírenie výrobného potenciálu spoločnosti nákupom nových technologických zariadení a zabezpečenie rastu ekonomických ukazovateľov výroby (miera návratnosti investície, obrat, hrubý zisk). Špecifickým cieľom resp. výsledkom projektu bude zaobstaranie vyspelej technológie pre výrobný proces a tým zefektívnenie výroby, zníženie nákladov na výrobu a zvýšenie konkurencieschopnosti výroby.  Projekt pozostáva z 9 hlavných aktivít. Realizáciou tohto projektu predpokladáme zvýšenie kapacity výrobného procesu a kvalitu finálneho výrobku pri zachovaní, prípadne znížení ceny. Získame moderné a ekologické technológie na kľúčových pracoviskách výrobného procesu. Významným spôsobom vzrastie konkurencieschopnosť našich produktov, budeme schopní vyrábať technologicky náročné diely, znížime podiel nepodarkov a odpadu vo výrobe, zvýšime kapacitu výrobného procesu pri výrazne nižších nárokoch na energie.

 

 

Sídlo prijímateľa: Niklova 56, 926 01 Sereď, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk

Vzdelávanie

Naša spoločnosť pracuje v spolupráci s Európskou úniou na projekte na podporu vzdelávania zamestnancov. Tento projekt podporuje nielen vzdelanostnú úroveň zamestnancov, ale aj udržanie zamestnancov v našej spoločnosti a v neposlednom rade udržuje aj zamestnanosť v regióne.

 

 

 „SPACE FOR YOUR OPPORTUNITY“

www.esf.gov.sk, www.sia.gov.sk
„This project is being implemented with support from the European Social Fund under the Operational Programme: Employment and Social Inclusion."

Procurement
( Call for tenders )

Vyzva_na_predlozenie_ponuky_Automotive_Group_SK.doc

 8.9.2010 Press Release
Automotive Group SK company educates its employees with the support of the European Social Fund.

Tlacova_sprava.doc

Expected project resultas :  

The aim of Automotive Group SK, s.r.o.  is  the quality growth and good services. We train our staff in the field of :


- development of social

- language training/preparation

- use of ICT (information communication technology)

- professional statutory education

- the acquisition of skills supporting the fulfilment of the conditions of ISO/TS 16949

  Good practice example form 23.2.2012 :

Formular_prikladov_dobrej_praxe_ESF.pdf