logo amg s textom

Ochrana osobných údajov a všeobecné obchodné podmienky, Systém manažérstva kvality GDPR

Článok 1

Všeobecné dojednania

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Automotive Group SK, s.r.o., IČ: 35 884 789, sídlom Niklova 56, Sereď, PSČ 926 01, Slovenská republika, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 17507/T, (ďalej len „Kupujúci“), pre dodávky tovaru a poskytovanie služieb (ďalej len „tovar“) potrebných pre výrobu produktov z portfólia Kupujúceho upravujú zmluvné vzťahy medzi Kupujúcim a inými osobami dodávajúcimi tovar a služby Kupujúcemu (ďalej len ako „Predávajúci“).

2. Za Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj len „Všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“) sa považujú všetky pravidlá a podmienky stanovené v tomto dokumente, ako aj všetky pravidlá a podmienky stanovené v ďalších dokumentoch na tieto Všeobecné obchodné podmienky nadväzujúcich, pokiaľ tak výslovne stanovia tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo iná dohoda zmluvných strán. Za súčasť VOP sa považujú najmä Systém riadenia kvality Kupujúceho, Sadzobník poplatkov Kupujúceho a všetky dokumenty a špecifikácie, ktoré boli zaslané Predávajúcemu v rámci doručenia výzvy Kupujúceho na predloženie cenovej ponuky Predávajúcim a na základe ktorých Predávajúci stanovil cenu tovaru.

3. Všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami bude prebiehať v elektronickej podobe, ak nie je dohodnuté inak.

Článok 2

Objednávka, uzatvorenie Kúpnej zmluvy

1. Požiadavku na dodanie tovaru realizuje Kupujúci vykonaním dopytu, resp. výzvy na predloženie cenovej ponuky zaslanej Predávajúcemu.

2. V nadväznosti na dopyt Kupujúceho zašle Predávajúci Kupujúcemu cenovú ponuku na dopytovaný tovar. Predávajúci berie na vedomie, že Kupujúci je v tejto súvislosti oprávnený osloviť viac Predávajúcich, keď o výbere najvhodnejšej ponuky rozhodne Kupujúci v rámci výberového konania. Cenová ponuka Predávajúceho musí zohľadňovať všetky požiadavky Kupujúceho zaslané Predávajúcemu v rámci výzvy na predloženie cenovej ponuky Predávajúcim, najmä zaslanú dokumentáciu a špecifikáciu tovaru, eventuálne špecifikáciu podľa vzorky, na základe ktorej bude tovar vyrábaný. Na opomenutie Predávajúceho nebude braný zreteľ a následná zmena ceny nie je bez súhlasu Kupujúceho možná.

3. Na základe výberu cenovej ponuky zašle Kupujúci Predávajúcemu objednávku, ktorá je súčasne návrhom Kúpnej zmluvy.

4. Zmluvný vzťah – Kúpna zmluva, resp. Rámcová Kúpna zmluva nadobúda platnosť a účinnosť v okamihu bezvýhradného potvrdenia objednávky Predávajúcim (ďalej len „Kúpna zmluva“). V prípade, že Predávajúci pripojí k objednávke, resp. návrhu Kúpnej zmluvy, svoje protinávrhy, vzniká zmluvný vzťah až v okamihu odsúhlasenia protinávrhov Predávajúceho zo strany Kupujúceho.

5. Potvrdením objednávky elektronickou formou (email) sa má medzi zmluvnými stranami za to, že sa Predávajúci oboznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a prejavuje s ich obsahom svoj súhlas, keď týmto okamihom sa tieto Všeobecné obchodné podmienky stávajú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy.

6. Kupujúci je oprávnený objednávku zrušiť či zmeniť do okamihu, než je mu doručené potvrdenie objednávky Predávajúcim, pričom Predávajúcemu nenáleží akákoľvek náhrada nákladov eventuálne vzniknutých v súvislosti so zrušením objednávky Kupujúcim.

7. V prípade, že nedôjde k potvrdeniu objednávky Predávajúcim a Predávajúci napriek tomu dodá Kupujúcemu objednaný tovar, je Kupujúci oprávnený prijatie tovaru odmietnuť. V prípade prijatia tovaru Kupujúcim sa Kúpna zmluva považuje za uzavretú okamihom prevzatia tovaru Kupujúcim, pričom týmto okamihom prejavuje Predávajúci súhlas s obsahom týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Článok 3

Predmet Kúpnej zmluvy

1. Predávajúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar v množstve, druhu, akosti, prevedení, cene a v termínoch dohodnutých v Kúpnej zmluve a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a previesť na Kupujúceho vlastnícke právo k tovaru.

2. Kupujúci sa uzatvorením Kúpnej zmluvy zaväzuje prevziať od Predávajúceho objednaný, riadne a včas dodaný tovar a zaplatiť Predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu.

3. Predmetom Kúpnej zmluvy je záväzok Predávajúceho k jednorazovému dodaniu tovaru Kupujúcemu (ďalej len „Jednorazová Kúpna zmluva“), prípadne záväzok Predávajúceho k opakujúcemu sa alebo dlhodobo trvajúcemu dodávaniu tovaru v termínoch určených Kupujúcim (ďalej len „Rámcová Kúpna zmluva“), keď v tomto prípade sa jednotlivé čiastkové dodávky Predávajúceho uskutočňujú na základe jednorazových objednávok Kupujúceho v rozsahu uzatvorenej Rámcovej Kúpnej zmluvy (potvrdením čiastkovej objednávky je uzatvorená Kúpna zmluva ohľadne čiastkového plnenia).

Článok 4

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na tovare

1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru okamihom prevzatia tovaru od Predávajúceho, a to v závode (sídle) Kupujúceho, ak nie je dohodnuté v Kúpnej zmluve inak.

2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho pri prevzatí tovaru od Predávajúceho, a to v závode (sídle) Kupujúceho, ak nie je dohodnuté v Kúpnej zmluve inak.

3. Prevzatie tovaru bude vykonané podpisom písomného protokolu o prevzatí zo strany Kupujúceho (resp. podpisom dodacieho listu).

4. V prípade, že sa Kupujúci s Predávajúcim dohodnú na dodaní materiálu zo strany Kupujúceho, keď tento materiál má byť v súlade s Kúpnou zmluvou v rámci dodania tovaru akýmkoľvek spôsobom určeným Kupujúcim zapracovaný, zostáva tento materiál po celú dobu trvania Kúpnej zmluvy majetkom Kupujúceho. Predávajúci zodpovedá za straty alebo škodu na materiáli poskytnutom Kupujúcim, ku ktorým dôjde v čase, keď bude materiál v držaní Predávajúceho. Vedľa škody zodpovedá predávajúci aj za v tejto súvislosti ušlý zisk Kupujúceho. O akomkoľvek poškodení alebo opotrebení materiálu poskytnutého Kupujúcim, je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať.

Článok 5

Cena a platobné podmienky

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar za cenu stanovenú v Kúpnej zmluve. Táto cena je konečná a nemenná, Predávajúci nie je oprávnený cenu akokoľvek meniť alebo aktualizovať.

2. Súčasťou ceny za tovar sú všetky ďalšie náklady Predávajúceho ako napr. sadzba dane z obratu, clo, poplatky, poistenie, balné, skladné, náklady na manipuláciu, apod., ak nie je ďalej uvedené inak. Kúpna cena je zo strany Predávajúceho stanovená bez dane z pridanej hodnoty, v daňovom doklade bude k odsúhlasenej kúpnej cene účtovaná príslušná sadzba dane z pridanej hodnoty podľa platných právnych predpisov.

3. Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, nie sú náklady na prepravu tovaru súčasťou kúpnej ceny za tovar. V prípade zabezpečenia prepravy Predávajúcim budú náklady na prepravu tovaru Kupujúcemu vyúčtované samostatne.

4. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu kúpnu cenu za tovar bezhotovostným prevodom na účet uvedený na faktúre Predávajúceho, ktorú je Predávajúci oprávnený vystaviť na základe objemu skutočne dodaného tovaru okamžite po odovzdaní tovaru Kupujúcemu. Ak nie je stanovené inak, splatnosť faktúry je 30 dní od jej vystavenia. Platba sa považuje za uskutočnenú dňom odpísania príslušnej sumy z bankového účtu Kupujúceho.

5. Faktúry vystavené Predávajúcim ako daňové a účtovné doklady musia obsahovať príslušnými právnymi predpismi stanovené náležitosti a číslo Kúpnej zmluvy. Predávajúci je povinný priložiť ku každej faktúre kópiu dodacieho listu alebo iného dokladu potvrdeného Kupujúcim slúžiaceho ako podklad pre fakturáciu. V prípade, že faktúra takto predpísané náležitosti a prílohy neobsahuje, je Kupujúci oprávnený vrátiť Predávajúcemu faktúru k oprave či doplneniu. Po doručení opravenej či doplnenej faktúry začína Kupujúcemu plynúť nová 30 denná či inak dohodnutá lehota splatnosti.

6. Ak dostane Kupujúci informácie o skutočnostiach nasvedčujúcich tomu, že voči dodávanému tovaru bolo uplatnené právo tretích osôb, je Kupujúci oprávnený úhradu ceny za tovar pozastaviť, prípadne prevzatie dodávky tovaru odmietnuť, a to do okamihu zabezpečenie primeranej záruky zo strany Predávajúceho. O dobu pozastavenia úhrady ceny za tovar sa predlžuje lehota splatnosti príslušnej faktúry Predávajúceho.

7. Kupujúci si vyhradzuje právo započítať pohľadávku Predávajúceho na úhradu ceny tovaru proti pohľadávkam Kupujúceho, prípadne nevykonať platbu za tovar, ktorý nebol dodaný v súlade s Kúpnou zmluvou.

Článok 6

Dodanie, prevzatí a odoslanie tovaru

1. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar Kupujúcemu v termínoch dohodnutých v Kúpnej zmluve a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Ak nie je stanovené inak, je dodacia lehota 3 týždne, kedy táto začína plynúť odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

2. V prípade, že má byť tovar podľa Rámcovej Kúpnej zmluvy dodaný v určitej lehote, určuje dobu dodania v rámci tejto lehoty Kupujúci. Ak však dodá Predávajúci v rozpore s dohodou s Kupujúcim tovar pred touto lehotou, je Kupujúci oprávnený prevzatie tovaru odmietnuť.

3. Predávajúci je povinný dodať tovar na miesto určené v Kúpnej zmluve. Pokiaľ nie je v Kúpnej zmluve určené miesto dodania, je miestom dodania tovaru adresa sídla (závodu) Predávajúceho. Spôsob dodania tovaru môže byť v Kúpnej zmluve uvedený aj len odkazom na Incoterms 2000 s uvedením príslušnej doložky.

4. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prevzatím tovaru Kupujúcim na základe písomného protokolu.

5. Predávajúci, prípadne ním určený dopravca, je povinný odovzdať Kupujúcemu doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru zodpovedajúce charakteru a účelu tovaru, ako aj všetky ďalšie doklady ustanovené v Kúpnej zmluve. Odovzdanie dokladov sa uskutočňuje pri dodaní tovaru, ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.

6. Ak nebude v konkrétnom prípade dohodnuté inak, Predávajúci zabezpečí, aby bol ku každej dodávke tovaru priložený dodací list obsahujúci číslo Kúpnej zmluvy, číslo a opis každej položky, množstvo, cena za jednotku a celkovú cena za skutočne dodaný tovar. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť na náklady Predávajúceho dodávku tovaru, ak dodací list nebude obsahovať požadované informácie podľa tohto odseku.

7. Predávajúci upovedomí Kupujúceho o uskutočnení dodávky tovaru najneskôr 3 pracovné dni pred dodaním tovaru, resp. pred jeho odoslaním.

Článok 7

Množstvo, akosť, vyhotovenie a obal tovaru

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, druhu, akosti a vyhotovení stanovenom Kúpnou zmluvou. Ak nie je akosť alebo spôsob vyhotovenia v Kúpnej zmluve určená, je Predávajúci povinný dodať tovar v akosti a vyhotovení, ktoré sa hodí na účel stanovený v Kúpnej zmluve, alebo ak nie je tento účel v Kúpnej zmluve stanovený, na účel na ktorý sa taký tovar spravidla používa.

2. Predávajúci prehlasuje, že tovar spĺňa kvalitatívne požiadavky Kupujúceho a požiadavky príslušných platných noriem a nariadení, najmä požiadavky špecifikované v norme ISO 9001, v Systéme riadenia kvality dodávok a služieb Kupujúceho, v dokumentoch doručených v rámci výzvy Kupujúceho na predloženie cenovej ponuky Predávajúcim a podľa špecifikácie stanovenej vzorkou (ďalej aj len „Systém riadenia kvality“).

3. Predávajúci prehlasuje, že sa so Systémom riadenia kvality zoznámil a s týmto bez výhrad súhlasí. Systém riadenia kvality sa považuje za neoddeliteľnú súčasť Všeobecných obchodných podmienok Kupujúceho (a teda tiež za neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy), ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak. Ustanovenia Systému riadenia kvality majú prednosť pred ustanoveniami Všeobecných obchodných podmienok Kupujúceho, ak nie je v konkrétnom prípade uvedené inak.

4. Ak má byť tovar dodaný podľa vzorky alebo predlohy, je Predávajúci povinný dodať tovar s vlastnosťami vzorky alebo predlohy, ktoré predložil Kupujúci Predávajúcemu aleebo Predávajúci Kupujúcemu. Ak je rozpor medzi určením akosti alebo vyhotovením tovaru podľa tejto vzorky alebo predlohy a určením tovaru opísaným v Kúpnej zmluve, je rozhodujúce určenie na základe vzorky. Ak nie je v týchto určeniach rozpor, má mať tovar vlastnosti podľa oboch týchto určení.

5. Kupujúci si vyhradzuje právo spresniť konštrukciu, materiálové vyhotovenie, špecifikáciu a dizajn tovaru, a to aj po uzatvorení Kúpnej zmluvy v takom rozsahu, že tieto zmeny nebudú v rozpore s Kúpnou zmluvou.

6. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek zmeniť rozsah objednávky (množstvo objednaného tovaru), ak zmena nepresiahne +/- 20% množstva pôvodne uvedeného v Kúpnej zmluve. Zmena objednávky v uvedenom rozsahu sa považuje za oprávnenú zmenu Kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho, s čím predávajúci bez výhrad súhlasí.

7. Predávajúci nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zmeny v špecifikácii a vyhotovení tovaru bez súhlasu Kupujúceho.

8. Ak neurčuje Kúpna zmluva, ako sa má tovar zabaliť alebo opatriť na prepravu, je Predávajúci povinný tovar usporiadať, zabaliť a označiť na prepravu spôsobom pre taký tovar obvyklým, alebo ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru.

Článok 8

Zodpovednosť za vady, záruka za akosť

1. Predávajúci zodpovedá za všetky vady, ktoré má tovar v čase jeho odovzdania Kupujúcemu, a za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby. Predávajúci ďalej zodpovedá za vady tovaru, ktoré vznikli po jeho dodaní, ak tieto boli spôsobené porušením povinností Predávajúceho.

2. Záručná doba sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Nedodržaním parametrov tovaru špecifikovaných v Kúpnej zmluve, vzniká Kupujúcemu nárok na neprevzatie tovaru, prípadne nárok na uplatnenie zodpovednosti z vád tovaru a nárok na náhradu škody. V prípade dodania väčšieho množstva tovaru ako je množstvo uvedené v Kúpnej zmluve, je Kupujúci oprávnený nadbytočné množstvo Predávajúcemu na náklady Predávajúceho vrátiť.

4. Kupujúci prezrie tovar ihneď po jeho dodaní s primeranou starostlivosťou, pričom takto zistené (zjavné) vady oznámi Predávajúcemu elektronicky (emailom) v lehote 3 pracovných dní od vykonania prehliadky tovaru.

V prípade, že tovar je zjavne poškodený (má poškodený obal alebo vykazuje nepochybné znaky poškodenia alebo zničenia), je Kupujúci oprávnený tovar odmietnuť prevziať a toto na náklady Predávajúceho zaslať rovnakým dopravcom späť Predávajúcemu. V takomto prípade sa má za to, že tovar nebol Predávajúcim doručený.

Skryté vady budú Predávajúcemu oznámené písomne v rámci záručnej doby.

5. Predávajúci sa zaväzuje najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia Kupujúceho oznámiť tomuto svoje stanovisko k uplatneným vadám, inak platí, že predávajúci považuje nárok uplatnený Kupujúcim za oprávnený.

6. Ak nebude stanovené inak, je Predávajúci povinný najneskôr do 7 pracovných dní od doručenia oznámenia Kupujúceho odstrániť bezplatne všetky Kupujúcim uplatnené vady výmenou chybného tovaru za bezchybný. Vady, v dôsledku ktorých by Kupujúcemu mohla vzniknúť škoda, je predávajúci povinný odstrániť do 3 pracovných dní po ich uplatnení Kupujúcim.

7. V prípade vád skrytých vykoná Predávajúci opravu chybného tovaru, prípadne jeho výmenu za tovar bezchybný. Ak nie je takáto oprava alebo nahradenie chybného tovaru tovarom bezchybným možná, má Kupujúci právo na zľavu z ceny tovaru (vo výške kúpnej ceny vadného tovaru), prípadne je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

8. V prípade omeškania Predávajúceho s dodaním tovaru je Kupujúci oprávnený vyúčtovať Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, prípadne prijatie tovaru odmietnuť a od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci si v tomto prípade vyhradzuje právo obstarať tovar od iného dodávateľa, pričom všetky s týmto spojené náklady Kupujúceho je povinný uhradiť Predávajúci.

9. Ak bude predávajúci v omeškaní s plnením podľa Rámcovej Kúpnej zmluvy, je Kupujúci oprávnený stornovať zvyšné časti dodávky tovaru, ktoré doteraz neboli Predávajúcim dodané. Ak však časti dodávky tovaru, ktoré boli čiastočne splnené, nemajú pre Kupujúceho praktický význam, je Kupujúci oprávnený odstúpiť od Rámcovej Kúpnej zmluvy ako celku.

10. Kupujúci je oprávnený v prípade porušenia povinností Predávajúceho podľa Kúpnej zmluvy po Predávajúcom požadovať úhradu poplatkov spojených najmä s reklamačným konaním či inými činnosťami Kupujúceho v dôsledku omeškania Predávajúceho. Poplatky sú stanovené v Sadzobníku Kupujúceho a predstavujú kvantifikáciu nákladov Kupujúceho spojených najmä s vykonávaním reklamačného konania (napr. náklady na ručné triedenie tovaru, odborné posúdenie kvality tovaru a pod).

11. Uplatnenie nárokov z vád tovaru či úhrada zmluvnej pokuty či poplatkov podľa Sadzobníka poplatkov zo strany Predávajúceho nemajú žiadny vplyv na nárok Kupujúceho na náhradu skutočne spôsobenej škody.

Článok 9

Zodpovednosť za výrobok

1. Predávajúci sa zaväzuje chrániť Kupujúceho pred nárokmi tretích strán a odškodniť ho a jeho dodávateľov, zamestnancov, zástupcov alebo zákazníkov pri vzniku akejkoľvek pohľadávky predstavujúcej ekonomickú stratu, ujmu, zničenie či škodu na majetku, náklady súdneho konania (vrátane nákladov právneho zastúpenia), škodu na zdraví či smrť, vzniknutých v súvislosti s dodaním vadného tovaru či použitím chybných výrobných procesov Predávajúceho.

2. Predávajúci sa ďalej zaväzuje chrániť záujmy Kupujúceho a poskytnúť Kupujúcemu potrebnú súčinnosť vrátane zabezpečenia možnej účasti na konaniach v sporoch týkajúcich sa domnelých vád tovaru či výrobných procesov Predávajúceho.

3. Predávajúci sa zaväzuje uzavrieť zodpovedajúcu poistnú zmluvu o zodpovednosti za výrobok po dobu trvania Kúpnej zmluvy. Na žiadosť Kupujúceho predloží predávajúci kópiu poistného certifikátu.

Článok 10

Vyššia moc

1. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za akékoľvek nesplnenie povinností vyplývajúcich z uzatvorenej Kúpnej zmluvy, ak toto nesplnenie či oneskorenie bolo spôsobené prekážkou, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bránila jej v splnení jej povinnosti, ak sa nedá alebo nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, a ďalej, že v čase vzniku záväzku túto prekážku nemohla reálne predvídať (ďalej len „Vyššia moc“).

2. Zodpovednosť za splnenie záväzku nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná strana bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3. Za Vyššiu moc sa pre účely tejto zmluvy za súčasného splnenia predpokladov uvedených v odseku 1. a 2. vyššie, považujú najmä také prípady, ako sú prírodné katastrofy, požiare, zemetrasenia, zosuvy pôdy, povodne alebo iné atmosférické poruchy a javy značného rozsahu, ďalej vojna, občianske nepokoje a štrajky, rozhodnutia alebo normatívne akty orgánov verejnej moci, regulácia, obmedzenia, zákazy alebo iné zásahy štátu, orgánov štátnej správy alebo samosprávy, apod. Za účelom odstránenia akýchkoľvek pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za udalosti Vyššej moci sa nepovažujú štrajky, výluky alebo iné priemyselné obmedzenia alebo spory súvisiace výlučne s Predávajúcim alebo jeho subdodávateľmi.

4. Zmluvná strana, ktorá porušila, porušuje alebo predpokladá s ohľadom na všetky známe skutočnosti, že poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z Kúpnej zmluvy, a to v dôsledku vzniknutej udalosti Vyššej moci, je povinná bezodkladne informovať o takomto porušení alebo udalosti Vyššej moci a očakávanej dobe jej trvania druhú zmluvnú stranu a vyvinúť maximálne úsilie na odvrátenie takejto udalosti, minimalizáciu jej následkov a na ich odstránenie.

5. V prípade pôsobenia udalosti Vyššej moci dlhšieho ako 30 dní je oprávnená ktorákoľvek zmluvná strana od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

Článok 11

Právo duševného vlastníctva

1. Kupujúci si ponecháva všetky práva svojho duševného vlastníctva zahŕňajúce okrem iného práva na dizajn, obchodné značky, obchodné názvy, autorské práva, patenty, know-how, apod., kedy tieto práva zostávajú počas celej doby platnosti Kúpnej zmluvy aj po jej skončení výhradným majetkom Kupujúceho.

2. Predávajúci si ponecháva všetky práva svojho duševného vlastníctva zahŕňajúce okrem iného práva na dizajn, obchodné značky, obchodné názvy, autorské práva, patenty, know-how, apod., kedy tieto práva zostávajú počas celej doby platnosti Kúpnej zmluvy aj po jej skončení výhradným majetkom Predávajúceho. Uvedené sa nedotýka oprávnenia Kupujúceho začleniť tovar dodávaný Predávajúcim do výroby produktov z portfólia Kupujúceho.

3. Zmluvné strany sú oprávnené užívať všetky práva druhej zmluvnej strany iba k dohodnutým účelom a nesmú ich reprodukovať alebo poskytovať tretím stranám bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Kvalita a kontrola

1. Predávajúci sa zaväzuje striktne dodržiavať Systém riadenia kvality Kupujúceho.

2. Kupujúci je oprávnený vykonávať audit a kontrolu výrobnej lokality a tovaru a dodržiavanie Systému riadenia kvality u Predávajúceho a u jeho subdodávateľov. V tejto súvislosti je Predávajúci povinný umožniť Kupujúcemu prístup do výrobnej lokality, vykonať prehliadku tovaru, zásob, materiálu, výrobných strojov a ďalších zariadení, ktoré sa týkajú procesov Predávajúceho, a ďalej poskytnúť Kupujúcemu všetku dokumentáciu so Systémom riadenia kvality súvisiacou. Nevykonanie auditu a kontroly zo strany Kupujúceho nezbavuje Predávajúceho zodpovednosti za splnenie povinností stanovených Systémom riadenia kvality.

Článok 13

Trvanie zmluvy

1. Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu uvedenou v Kúpnej zmluve a končí:

 dohodou strán,

 odstúpením od Kúpnej zmluvy,

 výpoveďou Rámcovej Kúpnej zmluvy,

 zaplatením odstupného vo výške 20% ceny tovaru, ktorý má byť dodaný podľa Kúpnej zmluvy.

2. Kupujúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia Kúpnej zmluvy Predávajúcim. Za podstatné porušenie zmluvy Predávajúcim sa považujú najmä prípady, keď:

 zistené vady neboli Predávajúcim odstránené v lehote 7 pracovných dní od oznámenia Kupujúceho,

 Predávajúci je v omeškaní s dodaním tovaru dlhším ako 7 pracovných dní odo dňa stanoveného termínu dodania,

 Predávajúci nedodržal ustanovenia o zodpovednosti za vady a o záruke,

 Predávajúci nedodržiava požiadavky kladené Systémom riadenia kvality Kupujúceho,

 proti Predávajúcemu bolo začaté insolvenčné konanie alebo na jeho majetok bol vyhlásený konkurz.

3. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne aj bez udania dôvodu elektronicky (emailom) vypovedať Rámcovú Kúpnu zmluvu ohľadne čiastkového plnenia, ktoré doposiaľ nebolo zo strany Kupujúceho objednané, pričom výpovedná lehota je 7 pracovných dní a začína plynúť prvým pracovným dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola Predávajúcemu doručená.

4. Kupujúci je oprávnený ukončiť Kúpnu zmluvu jednostranným oznámením urobeným elektronicky (emailom) k rukám Predávajúceho za súčasnej úhrady odstupného. Súčasťou oznámenia bude aj informácia, že na bankový účet Predávajúceho bola zaslaná suma zodpovedajúca 20% kúpnej ceny stanovenej v kúpnej zmluve. Doručením oznámenia Kúpna zmluva zaniká a predávajúci nie je povinný ani oprávnený tovar podľa Kúpnej zmluvy dodať. Oznámenie o ukončení Kúpnej zmluvy nemožno urobiť, ak už Kupujúcemu bolo urobené oznámenia podľa článku 6, odsek 7. týchto VOP o tom, že tovar bude dodaný (to neplatí, ak Predávajúci zamýšľa tovar doručiť predčasne a Kupujúci je oprávnený takéto plnenie odmietnuť v súlade s týmito VOP).

5. V prípade ukončenia Kúpnej zmluvy, zaväzuje sa Predávajúci poskytnúť Kupujúcemu všetku možnú súčinnosť spojenú so skutočnosťou, že ďalšie dodávky tovaru budú zabezpečované prostredníctvom iného Predávajúceho. V tejto súvislosti je Predávajúci takisto povinný poskytnúť Kupujúcemu všetky informácie, ktoré možno od neho rozumne a spravodlivo požadovať, vrátane popisu a presnej identifikácie tovaru a o výrobných materiáloch, strojoch a zariadeniach v používaných procesoch Predávajúceho.

6. Zánikom zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim nezanikajú nároky oprávnenej strany na náhradu škody či zmluvnej pokuty, ktoré vznikli za trvania zmluvného vzťahu alebo z ktorých povahy vyplýva, že trvajú či bežia aj po zániku zmluvného vzťahu.

Článok 14

Voľba práva, riešenie sporov

1. Právny vzťah, resp. práva a povinnosti zmluvných strán z Kúpnej zmluvy vyplývajúce alebo so zmluvou súvisiace, rovnako tak aj práva a povinnosti Kúpnou zmluvou výslovne neupravené, sa riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej republiky.

2. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami vo vzťahu ku Kúpnej zmluve, jej aplikácii alebo výkladu akýkoľvek spor, vyvinú zmluvné strany maximálne úsilie, aby bol takýto spor vyriešený zmierom. V prípade, že takéto riešenie nie je možné, bude záležitosť predložená na rozhodnutie vecne príslušnému súdu v Slovenskej republike so sídlom v Bratislave.

3. Uplatnenie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je vylúčené.

Článok 15

Iné dojednania

1. Predávajúci a Kupujúci sa výslovne zaväzujú, že budú za trvania Kúpnej zmluvy i do budúcnosti po skončení Kúpnej zmluvy zachovávať mlčanlivosť o všetkých dokumentoch, údajoch, nákresoch či iných informáciách, ktoré v súvislosti s Kúpnou zmluvou o druhej zmluvnej strane získali, a nenakladať s nimi akýmkoľvek spôsobom poškodzujúcim záujmy druhej zmluvnej strany.

2. Predávajúci autorizuje Kupujúceho na použitie osobných údajov v rozsahu povolenom platnými zákonmi na ochranu osobných údajov, ktorý je nevyhnutný pre uskutočnenie Kúpnej zmluvy a poskytnutie takýchto osobných údajov zamestnancom Kupujúceho, ktorí sa na plnení Kúpnej zmluvy podieľajú.

3. Ak dôjde kedykoľvek za trvania zmluvného vzťahu k zmene identifikačných údajov ktorejkoľvek zmluvnej strany, zaväzujú sa zmluvné strany o tejto zmene druhú zmluvnú stranu bezodkladne informovať, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa uskutočnenia zmeny.

4. Všetky dokumenty podľa Kúpnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok sú dostupné na internetovej stránke Kupujúceho www.automotivegroupsk.sk alebo budú zasielané Predávajúcemu elektronicky (emailom) v rámci doručenia výzvy Kupujúceho na predloženie cenovej ponuky Predávajúcim, aby na ich základe Predávajúci stanovil cenu tovaru. Ak je dokument doručovaný elektronicky (emailom), tak je dokument považovaný za doručený dňom jeho prevzatia druhou zmluvnou stranou, najneskôr však 2. deň po jeho odoslaní, bez ohľadu na to, či k jeho prevzatiu skutočne dôjde alebo nie, kedy k tomuto dňu tiež nastávajú aj účinky doručenia.

5. Ak budú tieto Všeobecné obchodné podmienky, Kúpna zmluva, Systém riadenia kvality Kupujúceho alebo akýkoľvek iný dokument vyhotovený vedľa slovenskej verzie aj v inej jazykovej mutácii alebo budú tieto dokumenty vypracované dvojjazyčne, je vždy rozhodujúca verzia v jazyku slovenskom.

6. Ustanovenia Kúpnej zmluvy majú pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok prednosť.

Článok 16

Záverečné ustanovenia

1. Všetky práva a povinnosti vyplývajúce z uzatvorenej Kúpnej zmluvy a týchto Všeobecných obchodných podmienok prechádzajú na právnych nástupcov zmluvných strán.

2. Predávajúci je oprávnený postúpiť alebo inak previesť práva a záväzky alebo ich časti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na tretiu osobu iba po predchádzajúcom súhlase Kupujúceho.

3. V prípade, že niektoré ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sú považované za neplatné, nie je platnosť zvyšných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok dotknutá. Kupujúci a Predávajúci nahradia neplatné ustanovenia takými platnými ustanoveniami, ktoré sú v súlade so zákonom a zodpovedajú čo najviac právnemu a ekonomickému zmyslu a účelu neplatných ustanovení.

4. Kupujúci je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky meniť, kedy Predávajúci má možnosť sa k zmenám týchto Všeobecných obchodných podmienok do 7 pracovných dní od ich dodania vyjadriť. V prípade, že sa Predávajúci v požadovanej lehote k zmenám Všeobecných obchodných podmienok nevyjadrí, má sa za to, že so zmenami súhlasí.

5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nahrádzajú všetky predchádzajúce ústne alebo písomné vyhlásenia alebo zmluvné dojednania medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

V Seredi dňa 14.10.2013

za Automotive Group SK, s.r.o.

Ing. Jozef Švenk, konateľ

Systém riadenia kvality SK

 

GDPR

„Vážení záujemci o služby a produkty našej spoločnosti,dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 25.5.2018 nadobudlo účinnosť nariadenie EÚ č. 2016/679  o ochrane osobných údajov. Pri akomkoľvek druhu kontaktov s našou spoločnosťou môžu byť spracovávané Vaše osobné údaje v zmysle zákona na ochranu osobných údajov a to na základe právneho titulu zmluvný vzťah, zákonná povinnosť, oprávnený záujem alebo Vami udeleného súhlasu. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše dáta dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania. K Vašim osobným údajom, ktoré sme od vás získali, nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neodovzdávame ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom na ďalšie spracovanie, ak to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov.

Pri návšteve priestorov spoločnosti si Vás dovoľujeme upozorniť, že priestory sú monitorované kamerovým systémom pre zabezpečenie ochrany nášho majetku. Účel spracúvania je oprávnený záujem spoločnosti, doba výmazu videozáznamu je 21 dní, Videozáznam nie je poskytovaný tretím osobám a neuskutočňuje sa prenos do tretích štátov.“

Zásady ochrany osobných údajov

KONTAKTUJTE NÁS

Máte nejaké otázky?
Neváhajte nás kontaktovať

Nezáväzná konzultácia

Radi zodpovieme akékoľvek otázky alebo prekonzultujeme a lepšie spoznáme Váše potreby, aby sme našli to správne riešenie.